LED ekran, lociran je na Knez Mihailovom trgu u Gornjem Milanovcu. Dimenzije okvira - nosača LED ekrana su 4.8m x 2.76m x 0.35m. Obodni profili projektovani su od HOP kutijastih čeličnih profila 350.100.4 mm. Vertikalne ispune su HEA 120 čelični profili. Okvir je visokovrednim zavrtnjevima pričvršćen za stub koji je projektovan kao čelična cev spoljašnjeg prečnika 350mm i debljine lima 5mm. Visina stuba sa montažnima nastavcima za vezu sa okvirom je približno 3m. Sa zadnje stran okvira nalazi se platforma za stajanje prilikom intervencija na LED ekranu. Pod platforme je od rosta.

Formiran je prostorni - 3D model konstrukcije, kako bi se dobili uticaji u celokupnoj konstrukciji, horizontalnim i u vertikalnim elementima konstrukcije.

Proračun je sproveden za dejstvo vertikalnih i horizontalnih opterećenja korišćenjem najnepovoljnijih kombinacija opterećenja. Od vertikalnog opterećenja u obzir su uzeta stalna opterećenja, a od horizontalnih vetar.

Statički proračuni sadrže sledeće:

  • Prikaz 3D modela
  • Prikaz konstruktivnih elemenata i planova pozicija u osnovama i ramovima
  • Analizu opterećenja
  • Presečne sile
  • Dimenzionisanje elemenata konstrukcije

Konstrukcija je projektovana od čeličnih profila sa AB temeljom samcem. U projektu je posebna pažnja posvećena izboru elemenata na osnovu dobijenih uticaja u njima. Usvojeni elementi zadovoljavaju po nosivosti i deformacijama tražene vrednosti.