LED Ekrani su novost na tržištu Srbije. Svojim karakteristikama vrlo brzo su sebi prokrčili put i do najprobirljivijih korisnika. A mogućnosti primene su neograničene.
Modularne su konstrukcije i jedan segment ima 1280x960mm.

Moguće je kombinovati bilo koji oblik i odnos stranica, od 4:3 TV, preko 16:9 bioskopski Wide-Screen do 1:2.21 Ultra Wide-Sreen formata. Takođe je moguća i linijska primena na obodu terena fudbalskog stadiona kao reklamni displej.

Jednostavno se koristi uz pomoć računara u koga se ugrađuje namenska kontrolna kartica i dalje je lako. Moduli se između sebe povezuju mrežnim kablom, a na monitoru računara izaberete koji će segment šta prikazivati. I tu ima raznih mogućnosti od multi slike do slike u slici, svaki segment svoje, deljenje ukupne površine na delove proizvoljnih dimenzija do full slike preko svega.

Takođe nudimo i mogućnost zakupa ekrana prilikom koncerata, promocija, žurki, sportskih, fudbalskih i sličnih manifestacija.

O displejima

Multimedijalni LED ekran je sastavljen od svetlosnih tačaka koje su povezane u module. Jedan modul je sastavljen od 16×16 tačaka. Razmak između svetlosnih tačaka označava rezoluciju ekrana, koja može biti u rasponu od 6 do 35mm. Ekran se sastavlja iz jednakog broja tačaka u horizontalnom i vertikalnom smeru. Mogu biti većeg formata i posebno su prikladni za prikazivanje animacija i video materijala. Usled velikog svetlosnog isijavanja LE dioda, ekrani su nesmanjene funkcionalnosti, bez obzira na uslove spoljašnjeg osvetljenja, čak i u slučajevima direktnog sunčevog svetlosnog zračenja. Intenzitet osvetljenosti ekrana se podešava automatski, u zavisnosti od uticaja ambijenta. Upravljanje se vrši preko PC-ja. Ekrani omogućavaju prikazivanje pojedinačnih uzoraka, teksta, tačke, kako statično, tako i dinamično, kao i svih drugih grafičkih zapisa. Takođe, postoji mogućnost preuzimanja i reprodukovanja zemaljskog, satelitskog, kao i drugih vidova ulaznih signala za prenos slike i zvuka. Veličina ekrana nije ogranicena (Na Delta city-je je 9×5 m), zahvaljujuci savremenim tehničkim i konstrukcionim rešenjima, tzv. inteligentnim modulima. Upotrebljavaju se kako u otvorenim, tako i u zatvorenim prostorima.

Osnovni pojmovi

LED Ekrani su novost na tržištu Srbije. Svojim karakteristikama vrlo brzo su sebi prokrčili put i do najprobirljivijih korisnika. A mogućnosti primene su neograničene. Modularne su konstrukcije i jedan segment ima 1280x960mm. Moguće je kombinovati bilo koji oblik i odnos stranica, od 4:3 TV, preko 16:9 bioskopski Wide-Screen do 1:2.21 Ultra Wide-Sreen formata. Takođe je moguća i linijska primena na obodu terena fudbalskog stadiona kao reklamni displej.

Jednostavno se koristi uz pomoć računara u koga se ugrađuje namenska kontrolna kartica i dalje je lako. Moduli se između sebe povezuju mrežnim kablom, a na monitoru računara izaberete koji će segment šta prikazivati. I tu ima raznih mogućnosti od multi slike do slike u slici, svaki segment svoje, deljenje ukupne površine na delove proizvoljnih dimenzija do full slike preko svega.

Preuzmite besplatne kataloge i upoznajte se sa detaljima. Takođe nudimo i mogućnost zakupa ekrana prilikom koncerata, promocija, žurki, sportskih. fudbalskih  i sličnih manifestacija

Važno: Kod izbora LED ekrana i određivanja njegove pozicije u konkretnom prostoru treba voditi računa o sledećim tehničkim pretpostavkama koje bi trebalo ispuniti:

Minimalna udaljenost posmatrača se izračunava kao poizvod prečnika piksela ekrana (jedinične veličine slike) sa 7500 do 1000. Ova proporcija obezbeđuje izuzetno lepu i uniformnu sliku. To znači da za ekran PH20 gde je pixel veličine 20mm, je minimalna udaljenost posmatrača 20mm x 1000 odnosno 20 metara. Posmatranje sa manje udaljenosti bi razložilo sliku na tačke i ne bi se imao kompletan utisak.

Optimalna udaljenost posmatrača je ona sa koje je moguće uđivati u bojama, kontrastu, intenzitetu bez napora sa dobrom izoštrenošću i detaljima. Nju dobijamo množenjem veličine pixela sa 2-3000 što u slučaju ekrana PH20 znači 20mm x 2000 odnosno 40 metara. Ova veličina se može dovesti u vezu sa dijagonalom ekrana gde je optimalna udaljenost jednaka 5 x dijagonala ekrana. Ukoliko imamo konkretan ekran širine 6,4m i visine 4,8m njegova dijagonala je 7,2m odakle dobijamo optimalnu udaljenost kao 7,2×5 odnosno 36m.

Maksimalna udaljenost posmatrača je generalno 20-30 visina ekrana.

Primer: ako je ekran visok 6,1m dobijamo maksimalnu udaljenost 122 do 183m

Optimalna veličina (eng. Good Screen) je ona površina ekrana ispod koje ne bi trebalo ići ako se želi zadržati kvalitet, Ovu veličinu dobijamo kada pomnožimo veličinu piksela sa 1000 i izrazimo u m2. Kod PH20 znači 20mm tj 0,02×1000 odnosno 20m2

Tehnologija LED dioda

Svetleća led dioda je poluprovodnik koji emituje usmerenu svetlost efektom poznatijim pod nazivom elektroluminiscencija. Boja isijane svetlosti pri tom zavisi od hemijskog sastava dopiranog p-n spoja i može biti ultraljubičasta, vidljiva ili infracrvena. Rubin Braunstein iz „Radio Corporasion of America“, prvi je izvestio o infracrvenoj emisiji dioda sa GaAs i drugim poluprovodničkim legurama. Bob Biard i Gary Pittman 1961. god. patentirali su prve svetleće infracrvene diode. Nick Holonyak iz GE Company je napravio prvu LED diodu sa vidljivim spektrom usmerene svetlosti.

FIZIČKI ASPEKTI

LED je specijalan tip poluprovodničke diode koja je sastavljena iz sledećih komponenti:

LED čipa sa dopiranim primesama u strukturi p-n spoja katode i anode reflektora.

U svetlećoj diodi dolazi do katodne luminiscencije elektona ili grupe elekrona koje usmerenim kretanjem u pravcu elektroda različitih napona prelaze sa višeg na niži energetski nivo i pri tom emituju svetlosne talase.

Talasna dužina emitovane svetlosti, a samim tim i boja svetlosti zavisi od prirode grupa elekrona formiranog p-n spoja. Razvoj svetlećih dioda počinje sa pojavom infracrvenih i crvenih dioda sa galijum arsenidom.

Novi materijali su omogućili pravljenje dioda koje proizvode svetlost u boji. To su led izvori svetla izgrađeni iz p-n cipa prekrivenog emisionim talogom od legura metala treće i pete grupe periodnog sistema: Al, Ga, As, P, N, In. Konvencionalne svetleće diode prave se od različitih poluprovodničkih materijala proizvodeći sledeće boje svetlosti:

 • aluminijum galijum arsenid: crvene i infracrvene
 • aluminijum galijum fosfid: zelena
 • aluminijum galijum indijum fosfid: svetlo narandžaste, žute i zelene
 • galijum arsenid fosfid: crvene, narandžasto crvene
 • galijum fosfid: crvene, žute, zelene
 • galijum nitrid: zelena, plava i bela
 • indijum galijum nitrid: ultraljubičasta, zelena, plava i bela
 • SiC, Si, AlO3: plava
 • cink selenid: plava
 • dijamant: ultra ljubičasta
 • aluminijum nitrid, aluminijum galijum nitrid: svetlo ljubičasta
Prednosti korišćenja LED ekrana
 • Led ekrani imaju izuzetnu vidljivost čak i po veoma sunčanom danu
 • Prikazuju pokretne slike: TV program, video, 3D animacije
 • Vrlo laka izmena sadržaja koji se prikazuje
 • Uz sliku najčešće se emituje i audio zvuk
 • Vrlo atraktivno izgledaju i privlače pažnju
 • Životni vek LED diode prelazi 50.000 radnih sati
 • Može da emituje sliku i po kiši i po jakom suncu
 • Visoka rezolucija slike
 • Vidljivi sa velike udaljenosti
 • Manja potrošnja električne energije u odnosu na LCD ekrane (> 50%)
 • Manja težina u odnosu na LCD i plazma ekrane
Primena LED ekrana

LED ekrani imaju višetruku primenu, a neke od tih primena su :

 • Koncertne dvorane
 • Sportski semafori
 • LED ekrani na sportskim manifestacijama i utakmicama
 • LED ekrani na bazenima
 • LED ekrani na zelenoj površini
 • LED ekrani na brodu
 • LED ekrani na gradskom trgu
 • LED ekrani u saobraćaju
 • LED ekrani na objektima
 • Mobilni LED ekrani na vozilima
Primena spoljašnjih LED ekrana u svetu

Veliku primenu LED ekrani imaju kao spoljašnji LED ekrani koji imaju fantastične mogućnosti prikaza slike i zvuka sa velike udaljenosti:

 

Primena unutrašnjih LED ekrana u svetu

Dosta dobru primenu LED ekrani su našli i u unutrašnjim prostorima, prostorima zatvrenog tipa, koncertnim dvoranama, halama, na sajmovima, sportskim dvoranama, televiziskim studijima i mnogim objektima široke namene. Neke od tih primena koje se koriste u svetu su prikazane na slikama.

Primena LED ekrana u Beogradu

LED ekrani nisu novost na našem tržištu, ali polako dobijaju sve veću primat i postaju jedan od značajnijih vidova reklamiranja kod nas. U Beogradu je postavljeno nekoliko LED displeja gde je njihova uloga pored reklamiranja firmi i proizvoda iskorišćena za prenose mnogobrojnih značajnih manifestacija i sportskih događaja. Neki od većih LED ekrana prikazani su na slikama:

Primena LED ekrana u Srbiji

LED ekrani dobijaju sve veći primat na srpskom tržištu i polako postaju vodeći i najbolji sistem za reklamiranje različitih vrsta proizvoda. Pored slike koje nude i ostali vidovi reklamiranja, ovaj sistem pruža dinamiku u promeni sadržaja reklame, kao i jedinstven kvalitet zvuka koji se prostire na velikoj udaljenosti. Neke od većih led ekrana koji su postavljeni u srbiji možete videti na sledećim slikma:

Montaža LED ekrana

Multimedijalni LED ekran je sastavljen od svetlosnih tačaka koje su povezane u module. Jedan modul je sastavljen od 16×16 tačaka. Osnovu svetlosne tačke čini 4 ili 5 LED dioda: plava, zelena i dve ili tri crvene. Razmak između svetlosnih tačaka označava rezoluciju ekrana, koja može biti u rasponu od 6 do 35mm.

Ekran se sastavlja iz jednakog broja tačaka u horizontalnom i vertikalnom smeru. Mogu biti većeg formata i posebno su prikladni za prikazivanje animacija i video materijala. Usled velikog svetlosnog isijavanja LED dioda, ekrani su nesmanjene funkcionalnosti, bez obzira na uslove spoljašnjeg osvetljenja, čak i u slučajevima direktnog sunčevog svetlosnog i toplotnog zračenja. Intenzitet osvetljenosti ekrana se podešava automatski, u zavisnosti od uticaja ambijenta.

Upravljanje se vrši preko PC-ja, na NT Windows operativnim sistemima (očekuje se razrada i za Apple platformu) do daljine od 100m. Ekrani omogućavaju prikazivanje pojedinačnih uzoraka, teksta, tačke, kako statično, tako i dinamično, kao i svih drugih grafičkih zapisa u AVI formatu.

Takođe, postoji mogućnost preuzimanja i reprodukovanja zemaljskog, satelitskog, kao i drugih vidova ulaznih signala za prenos slike i zvuka. Veličina ekrana nije ograničena, zahvaljujući savremenim tehničkim i konstrukcionim rešenjima, tzv. inteligentnim modulima. Upotrebljavaju se kako u otvorenim, tako i u zatvorenim prostorima.

Tehničke specifikacije:

 • Ugao gledanja (vertikalni/horizontalni) 75º/ 120º
 • Frekvencija osvetljenja slike 50Hz / 100Hz
 • Debljina ekrana 15cm
 • Ulazni napon 230 VAT
 • Potrošnja energije 30-120 W (crna / bela)
 • Razmera svetlosti 1 : 1000
Alternativa LED ekranima

Projekat multimedijalne prezentacije možemo ostvariti na tri načina:

1. LED ekranima

Takvi ekrani su postavljeni širom sveta na različitim lokacijama. U oblasti primene prikazani su različiti vidovi primene LED ekrana. Ovo je i tehnološki i marketinški najbolji i najefikasniji način reklamiranja. To možemo videti i po tome, što posebno odeljenje Delte (LEA Group), ima projekat postavljanja i iznajmljivanja LED ekrana u Beogradu. Na žalost i cena ovakvog marketinga je najskuplja i bilo bi dobro obezbediti izdavanje takvog LED ekrana. Osim multimedijalnog sadržaja, jako efikasno se može emitovati i audio zvuk.

Multimedijalni sadržaj bi mogao da bude iz različitih oblasti, a neki od th su:

 • Marketinško emitivanje za stranke
 • Pozorišni i bioskopski repertoar, najave i praćenja izložbi, koncerata, muzejske manifestacije, festivali, sajamske manifestacije, sportske vesti i reportaže, kao i ostale servisne informacije (temperatura, vlažnost, zagadenje), saobraćajne servisne informacije i sve što bi ovakav medij moglo da učini zanimljivim, i doprinese novom kvalitetu i udobnosti.
 • Događaji od nacionalnog značaja.
 • U najvećem broju slučajeva to su sportske i muzičke manifestacije
 • Reklame, od kojih treba da se povrati uložena investicija.

2. Vizio projekcija je drugi vid multimedijalnog prezentovanja u svetu

Sistem je vrlo prost. Pomoću video-projektora emitujemo multimediju na Vizio tablu, koja liči na pleksiglas. Mesto gde se najčešće postavljaju su izlozima radnji.

Mane ovog sistema su: Pri jačem dnevnom svetlu, slika „bledi“, odnosno dobar kontrast imamo noću i po oblačnom danu. Mnogo manja površina se pokriva, odnosno nije namenjeno za trgove Nemamo interaktivnost koju imamo u prvom slučaju (u prvom slučaju sa udaljene lokacije možemo birati sadržaj koji ćemo puštati)

3. Televizor velikih dimenzija

U odnosu na drugi predlog, televizor ima bolju sliku, ali je i cena veća.

Sedam svetskih čuda

Pošto se sedam svetskih čuda menjaju i prilagodjavaju kroz vekove, sedam svetskih čuda u oblasti primene LED ekrana će postati deo svakodnevice. Iz svetski poznatog časopisa i nekoliko spomenutih veb-sajtova sledi prikaz sedam svetskih LED čuda danas i LED ekrana proizvedenih od strane LCJH. Pored velike piramide u Gizi je sedam najvećih LED svetskih čuda.

Spoljni LED ekran pored Velike piramide u Gizi

Prvo svetsko čudo je praktično kombinacija dostignuća moderne tehnologije sa čudom antike: ogromni LED ekran pored velike piramide u Gizi. Znak je proizvela kompanija “Shenzen LCJH Optoelektronic Co, Ltd” Kina.

Najveći LED ekran u svetu

Veteran među LED ekranima , LED ekran iznad Freemont ulice u Las Vegasu, USA ostaje najveći LED ekran na svetu sa skoro 16257 kvadratnih metara površine slike. Bolje je objašnjen kao “najveći medju najvećima”.

LED ekran sa punim spektrom boja u Pekingu

LED ekran u Pekingu sa punim spektrom boja, koji je izgrađen u krovu pešačke zone na visini od 24 metra na ulazu u ogromni tržni centar, konstruisan je za Olimpiske igre 2008. Ekran koji se ponekad zove i najveći ekran u Aziji.

LED ekran visoke rezolucije HD na stadionu Hrabrih u Atalanti

Najviši dijamantski nivo LED ekran, na stadionu Hrabrih u Atalanti, koji je proizveo Mitsubishi Electric je najveći ekran visoke rezolucije napolju. Ovaj ekran ima rezoluciju od 1280 x 720 pixela i površinu slike od 636 kvadratnih metara.

LED ekrani koji rade pod zimskim uslovima zamrzavanja

Idealan primer ovakvog LED ekrana je led ekran instaliran u Norissku u Rusiji, gradu iza polarnog kruga. Neophodno je reći da je to geografska zona sa ekstremno niskim temperaturama. Raspon temperature u Norissku je u opsegu od -47 C do +30 C leti. U vreme montaže temperature u gradu je bila -55 C. LED ekran je postavljen na administrativnoj zgradi “Norisk Nikel” fabrike, 2004 godine.

Najneobičniji LED ekran

Kandidat za najneobičniji LED ekran je poznati severnoamerički LED ekran na Tajm skveru u Njujorku. To je ekran koji je nedavno modernizovan i opisan u odličnom članku Louisa M. Brila.
Zaista , “ABC” ekran je neobičan primer LED kreativnosti. Više segmentni LED ekran je napravljen od isprepletenih zakrivljenih traka i vođen posebno dizajniranim softverom. Šta može biti neobičnije od toga.

LED ekran napajan alternativnim izvorima energije

Najčešće informacije u medijima su o alternativnim izvorima energije. Zato smo odlučili da počnemo sa nominacijom za alternativni izvor energije. Sada je potrebno vratiti se na ogromni media zid u Pekingu spomenut ranije.
LED ekran je jedinstven jer je napravljen od fotoćelija i potpuno je nezavistan od tradicionalnog snabdevanja energijom. Kao rezultat imamo jedinstvenu kombinaciju LED medija i tehnologije zaštite okoline.Ovo je prvi takav sistem u svetu.